הכנסת כלה

$95,732 of $95,000 raised

raised by 312 people in 7 months

 

א וויי געשריי פון אונזער ברידער.

 

טייערע ברידער. א איד וואס איז ביז נישט צו לאנג צוריק געווען א פרייליכע געזונטע טאטע פון א שטוב מיט קינדער, מיט א שיינע פרנסה, א יוד א תלמוד חכם, א יוד וואס לערינט נאך היינט ווען די מצב טוט נאר ערלויבן.

דאס רעדל האט זיך נעבעך געגעבן א דריי און עס האט אים באטראפן צרות יגון ואנחה מיט אלע פירושים.

בני, חיי, ומזוני.

בני: פארשידענע מיטמאכענישן מיט אפאר פון זיינע קינדער, וואס מען קען נישט ארויסשרייבן, יעדע איינע פון זיי איז ווערט א קאמפיין פאר זיך.

חיי: ער איז נעבעך נישט געזינט און ליגט נעבעך אין בעט רוב פון די טעג.

מזוני: פארשטייט זיך אז זיין פרנסה האט ער פארלוירן, דאך ווען ער קען טוט ער פארשידענע השתדלות פאר פרנסה פרובירענדיג נישט צו פאלן צו לאסט אויף אנדערע.

די מצב איז זייער ביטער.

אבער ב״ה מ׳האט א שידוך געטוהן מיט א קינד און מען דארף האבן פאר די מינימאלע הוצאות וואס איז א גאנץ יאר אויך נישטא. אבער מען שטיפט טאקע דורך, מיט די הילף פון פארשידענע גוט הארציגע יודן וואס צורייסן זיך צו העלפן דעם איד.

אבער אידן רחמנים בני רחמנים. דאס לעבן פון דעם איד איז ווי א צו׳מזיק׳טער קאר וואס פארט אויף א שרעקליך צו׳מזיק׳טער וועג, עס איז גאר ביטער ווער עס פארט אזוי.

דאס וועג קענען מיר ליידער נישט פארעכטן, דאס איז נעבעך זיין ביטערע גורל. אבער מיט געלט קען מען מאכן אז די רייד זאל כאטש זיין אביסל באקוועמער, אביסל פארגרינגערן זיין שרעקליכע ווייטאג. געלט פאריכט אביסל דעם קאר מען זאל נישט שפירן אזוי שטארק דעם צוהאקטן וועג.

טייערע ברידער מיט געלט לייגט מען א באנדאזש אויף א צובלוטיגטן וואונד.

הארציגע ברידער, מיט געלט ווישט מען אפ די טרערן, עס איז בכלל נישט קיין משל עס איז א פשוט׳ע מציאות דער איד וויינט, ער וויינט מיט ביטערע טרערן צו זיינע גוטע פריינד, ״העלפט מיר ארויס״, ס׳איז אים נעבעך גרויסע ביזיונות, ווייל ווי געשריבן איז ער אליינס געווען א שיינע בעל פרנסה. אבער ער האט נעבעך נישט קיין אנדערע ברירה.

 

אין זכות פון די מצוה זאלט איר געבענטש ווערן מיט

בניי, געזונטע, לעכטיגע, ערליכע קינדער

חיי, לאנגע געזונטע יארן

מזוני, פרנסה בריווח עשירות מיט הרחוות הדעת.

פאר אייך און די גאנצע משפחה.

 

 

;
$95,732 of $95,000 raised

raised by 312 people in 7 months

Created by

Chayim V'chesed
February 2019

Contact this campaign

TELL OTHERS To GIVE!

Donations

Avraham Bronstein donated

4 months ago $2.00

Avraham Bronstein donated

4 months ago $1.00

Anonymous donated

5 months ago £1.00

Anonymous donated

6 months ago $180.00
In honor of Af feder my kozen shlomo yoel feder

Abraham Karpen donated

6 months ago $50.00
In honor of A F Feder (amk)

Anonymous donated

6 months ago $2.00
In honor of הצדיק ר׳ יואל קאהן שליטא והמבין יבין

Yoel Englander donated

6 months ago $200.00
In honor of Avrumi Schiff

Bobs Commercial Material Handling donated

6 months ago $72.00
In honor of R' usher yakov mentzer

Anonymous donated

6 months ago $220.00

כל העסקנים donated

6 months ago $52.00
In honor of דער מתחיל במצוה פנחס שיפף שליט׳א

Anonymous donated

6 months ago $36.00
In honor of Pinches you did it!

Chayim V'chesed donated

6 months ago $20.00
In honor of Pinchus Schiff

The Fried Family donated

6 months ago $1,100.00
העסקן הדגול רב פעדער

Shloimy Green donated

6 months ago $18.00
Pincus Schiff

Meir Blumenfeld donated

6 months ago $50.00
Pincus Schiff

The Fried Family donated

6 months ago $1,100.00
העסקן הדגול רב פעדער

Shloimy Green donated

6 months ago $18.00
Pincus Schiff

Meir Blumenfeld donated

6 months ago $50.00
Pincus Schiff

Burich Hersh Fulop donated

6 months ago $200.00
מיין חשובע איידעם פנחס

יודל פעדער donated

6 months ago $52.00
In honor of יודל פעדער לכבוד מיין טאטע ר' אברהם אפרים פעדער

Sruli R From Salka donated

6 months ago $720.00
The Schiff Family

Benjamin Kolman donated

6 months ago $26.00
In honor of Our beloved Usher Yankey

Chaim H. Shnitzer donated

6 months ago $200.00

Joel Rubin donated

6 months ago $250.00
In honor of חיים ארי' רייך / מנשה ראזענבערג

יצחק הערשקאוויטש donated

6 months ago $500.00
In honor of פנחס שיפף. אשריך אז די גייסט און די טאטעס דרכים. אשרי יולדתך

Chaimy Stern donated

6 months ago $250.00
Pincus Schiff

Ben Zion Landau donated

6 months ago $560.00
Avrum Schwartz Rosh Hakuel

Moshe Wolf Jacobowitz donated

6 months ago $360.00
Menashe Rosenberg

Hershel Niderman donated

6 months ago $1,000.00
Anshi, Yanki & Yayki

אברהם אפרים פעדער donated

6 months ago $200.00
In honor of the biggest young עסקן ר׳ פנחס שיף און ר׳ יואל קאהן

Anshel Niderman donated

6 months ago $3,000.00
Yaiky/Yanky a heart of butter

Meshilem Kraus donated

6 months ago $360.00
In honor of הרב ר חיים שלמה ל

Yael donated

6 months ago $100.00
In memory of Chaya Rochel bat Yakov reuven

קלמן אליעזר דזאברא donated

6 months ago $460.00
In honor of אפרים פעדער

Ari Grunhut donated

6 months ago $36.00
In honor of R' Chaim Shlome Leifer the best shadchan.

Shmilu Meisels donated

6 months ago $720.00
In honor of The best Shadchen Chaim Shlome Leifer

Moses Steinberg donated

6 months ago $200.00
In honor of Avrumi Schiff

Sandey Goldberger donated

6 months ago $2,500.00
Harav R' Yoel Kohn

Shlome Feder donated

6 months ago $1,000.00
Hazadek R' Efroyim Feder

Yoel Silberstein donated

6 months ago $360.00
his chavrusa Yoel Ber Witreol

Avrumey Yermiyash donated

6 months ago $120.00
Yankov Yosef

Mendy Gutman donated

6 months ago $40.00
Yanky Niederman

Elya Spitzer donated

6 months ago $200.00
In honor of R' mendel kohn

Anonymous donated

6 months ago $360.00
In honor of R' Usher Yakov

שאול בראך donated

6 months ago $360.00
In honor of חיים ארי' רייך / מנשה ראזנבערג

Nathan Friedman donated

6 months ago $360.00
In honor of j kohn

JOSEPH SINAY donated

6 months ago $360.00

Yoel Leifer donated

6 months ago $100.00
In honor of חיים שלמה לייפער the honest שדכן

Anonymous donated

6 months ago $100.00

Yehuda Rosman donated

6 months ago $100.00

Hachnos Kallah/y Salamon donated

6 months ago $36.00
In honor of Malky & yossi salamon

C Goldstein donated

6 months ago $200.00
In honor of Yitty Schiff

הירצקא בודעק donated

6 months ago $400.00
In honor of חיים ארי רייך / מנשה ראזענבערג

Anonymous donated

6 months ago $36.00

Yitzchok Meir Schwartz (BP) donated

6 months ago $300.00
In honor of חיים ארי רייך / מנשה ראזענבערג

Sinay Matyash donated

6 months ago $360.00
In honor of R' mendel kohn

S Wieder donated

6 months ago $202.00
In honor of Yitty Schiff

Anonymous donated

6 months ago $20.00

Elya Muller donated

6 months ago $36.00
In honor of Yanky menczer

הב' דוד יעקב פעדער donated

6 months ago $100.00
In honor of לכ' מיין חשוב'ע טאטע ר' אברהם אפרים נ"י

Abraham Lax donated

6 months ago $20.00
In honor of Malky and Yossi Salamon

Josef Kaff donated

6 months ago $36.00
In honor of איש החסד אשר יעקב מענצער

Yoely M. donated

6 months ago $72.00
In honor of Yossy and malky salamon!

Joel Katz donated

6 months ago $50.00
In honor of Jacob Menczer

Luzer Landau donated

6 months ago $80.00
In honor of My dear chavrusa yermy w!

Mordechai Fish donated

6 months ago $60.00
In honor of Yermy w

Mordechai Ungar donated

6 months ago $72.00

Anonymous donated

6 months ago $200.00

Pessy donated

6 months ago $72.00
In honor of MALKy salamon

Abraham Oberlander donated

6 months ago $72.00
In honor of Jacob Menczer

Ari Greenfeld donated

6 months ago $36.00
In honor of Jacob Menczer

Kalman Schwartz donated

6 months ago $72.00
In honor of Usher Yakov Menczer

Isaac Menczer donated

6 months ago $72.00
In honor of Uscher Yanky Menczer

M Lowenstein donated

6 months ago $100.00
In honor of Yakov Niederman

Yossi Lax donated

6 months ago $36.00
In honor of Malky Solomon בןר אברהם דודלע"נ יהוסף

Anonymous donated

6 months ago $36.00

Yoely Landau donated

6 months ago $200.00
In honor of Reb Yisroel Moshe Weiss

Mordechai Kraus donated

6 months ago $60.00
In honor of Yermy W

Aryeh Mendlowic donated

6 months ago $72.00

Yitzchok Friedman donated

6 months ago $72.00
In honor of my best shvuger Pinches

Lipa Fekete donated

6 months ago $52.00
In honor of Yermy W

Yakov Krausz donated

6 months ago $20.00
In honor of Yermy W

Isaac Nussencweig donated

6 months ago $200.00
In honor of Yoel b witriol

All Askonem donated

6 months ago $40.00
In honor of all askonem

Chesky Brach donated

6 months ago $720.00

Moshe Shia Jacobowitz donated

6 months ago $72.00
In honor of Yermi witriol

S Brown donated

6 months ago $36.00
In honor of Y. Witriol (DNR

Yoeli Rosenberg donated

6 months ago $20.00
In honor of Yermy W

Anonymous donated

6 months ago £10.00

Anonymous donated

6 months ago $36.00
In honor of Yermi Witriol

Israel Weber donated

6 months ago $50.00
In honor of Pinches Shiff

Y S Markowitz donated

6 months ago $100.00
In honor of R' mendel kohn

Ari Rosenberg donated

6 months ago $144.00
In honor of Yisroel Moshe Weiss

Anonymous donated

6 months ago $36.00
In honor of Alona bat Etel

Gavi Kahn donated

6 months ago $200.00
In honor of YERMI

Chaim Fisch donated

6 months ago $40.00
In honor of Yakov Niederman

Anonymous donated

6 months ago $360.00
In honor of טוב שכן...מאח רחוק

Yoley Lebovits donated

6 months ago $72.00
In honor of Pinches schiff

Raizel Meyerowitz donated

6 months ago $100.00
In honor of Usher Yakov Menczer

Shlomie Singer donated

6 months ago $240.00
In honor of ר אברהם ובנו העסקן פנחס יואל
+ See more

Free Fundraising for Jewish Causes
  • 0% Commission
  • Easy 3 Minute Set Up
  • 24/6 Customer Service
Start Your Campaign Now

Popular Campaigns

Latest Donations

Nazila Ahdoot donated

1 hour ago $100.00
Chaya Ayala (Liel) bat Tali's help fund

Anonymous donated

3 hours ago $54.00
Dissociative Identity Disorder Therapy
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Yosef Hertz donated

3 hours ago $36.00
RAV ASHER WEISS’S BRACHA: Help Save a Devastated Family From Tragedy
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In memory of Aron tzvi ben Moshe aryeh

Anonymous donated

5 hours ago $50.00
Help save a young mother of two while she battles stage 4 cancer
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

5 hours ago $25.00
Help save a young mother of two while she battles stage 4 cancer
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

5 hours ago $36.00
Help save a young mother of two while she battles stage 4 cancer
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Shani Lehrer donated

5 hours ago $50.00
Help save a young mother of two while she battles stage 4 cancer
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Yocheved Ziegler donated

5 hours ago $50.00
Help save a young mother of two while she battles stage 4 cancer
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In memory of Yehoshua mordechai ben yisroel yitzchak

Rifky Pavel donated

5 hours ago $100.00
Help save a young mother of two while she battles stage 4 cancer
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Yedidya Greenbaum donated

5 hours ago $100.00
YOUNG LAKEWOOD MOTHER WITH CANCER

Esti Posen donated

6 hours ago $100.00
WORDWATCH 5780
In honor of Esti Posen, Gateshead

N. Vinshtuk donated

6 hours ago $1,220.00
A FAMILY CRIES FOR HELP!!

Anonymous donated

7 hours ago $36.00
Help save a young mother of two while she battles stage 4 cancer
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

אברהם גולדשטיין donated

7 hours ago ₪36.00
HACHNOSAS KALLAH - PIKUACH NEFESH
In honor of מרן ראש הישיבה שליט"א

Anonymous donated

8 hours ago ₪200.00
Helping the Tapuchi family move forward from this horrible tragedy

Esther Y Melber donated

8 hours ago $100.00
10 KIDS NEED YOUR HELP IN ERETZ YISROEL
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Bill McCaulley donated

8 hours ago $72.00
Help Needy Families Make Yom Tov
In honor of Philadelphia Eagles-Go Birds!!!

Yosef donated

9 hours ago $50.00
RABBI SHIMON COHEN MEMORIAL LIBRARY

Anonymous donated

9 hours ago $1,000.00
A girl in shiduchim needs clothing

Mirit Eyal-Cohen donated

9 hours ago $18.00
URGENT - 50,000 CHILDREN THROUGHOUT ISRAEL AT RISK OF NOT HAVING FOOD TO EAT!!!
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of May Tamir ben Ester be blessed with healthy righteous daughters and be able to fulfil the Mitzvah "“pru urvu umil'u et ha'aretz” (9:1)

Anonymous donated

12 hours ago $5.00
Shlomo Yizchuk's life a stage 4 cancer patient in danger !!!
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Ronit donated

12 hours ago $36.00
Help a widow

David Rothstein donated

12 hours ago $10.00
Help a mother of 6
In honor of Jay

Bracha Gluck donated

13 hours ago $36.00
Help Needy Families Make Yom Tov

Shaya Walter donated

13 hours ago $200.00
We Just Want Her Home!

Anonymous donated

13 hours ago $5.00
BILLER FAMILY SURVIVAL FUND: Please Help a Widow & 8 Kids Whose Lives Were Turned Upside Down
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

13 hours ago $5.00
Guberman Family Emergency Fund: We just lost my wife. Please help our three devastated kids
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

14 hours ago $54.00
Help a widow

Anonymous donated

14 hours ago $100.00
Please Help a Single elderly mom and her son have another chance!

Perela Schilit donated

15 hours ago $360.00
YOUNG LAKEWOOD MOTHER WITH CANCER

Yhoshia Hersh Friedman Ben Moshe donated

17 hours ago $150.00
A FAMILY CRIES FOR HELP!!

Anonymous donated

17 hours ago £72.00
The LIVING ORPHANS survival fund
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of ר׳ שעיה בן ר׳ משה

Tzipora Frager donated

18 hours ago $18.00
Help a widow

Melissa Tepper donated

1 day ago $54.00
Guberman Family Emergency Fund: We just lost my wife. Please help our three devastated kids
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of Eliezer ben Leah Blimah

Israel Rosenbaum donated

1 day ago $18.00
Help a mother of 6
In honor of JB

Sarah Newmark donated

1 day ago $10.00
I'm A Widow Left Behind With 14 Kids ... Please Help
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Shlomo Kohn donated

1 day ago $200.00
Jackson Eruv Construction
In honor of Frenchy

Anonymous donated

1 day ago $250.00
10 KIDS NEED YOUR HELP IN ERETZ YISROEL
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 day ago $100.00
Help save a young mother of two while she battles stage 4 cancer
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Elana Ephraim donated

1 day ago $25.00
Support Ezras Cholim of Phoenix - Annual Appeal
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of A refua shelayma for Rina Leyat bat Yehezkella, Zelda bat Bella Tsarna, and Channa Genendle bat Nechama Tsarna

Anonymous donated

1 day ago $105.00
Sefer Torah - לע"נ ר' יעקב ב"ר דוד לייב ע"ה
In memory of My beloved father ג'ו יעקב בן ר' דוד לייב

Anonymous donated

1 day ago $18.00
The LIVING ORPHANS survival fund
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Aron Silber donated

1 day ago $1,000.00
Save our Kollel in Bet Shemesh
In honor of להחזיק ת"ח בארץ ישראל

Anonymous donated

1 day ago $10.00
The LIVING ORPHANS survival fund
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

A Giteh Breeder donated

1 day ago $1,000.00
We Just Want Her Home!

Anonymous donated

1 day ago $100.00
Chaya Ayala (Liel) bat Tali's help fund

Nochum Freund donated

1 day ago $250.00
Jackson Eruv Construction

ML donated

1 day ago $3.00
The LIVING ORPHANS survival fund
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Victoria Mosher donated

1 day ago $25.00
Support Outreach Judaism to Keep Jews Jewish!
In memory of Rachel Thaler

Anonymous donated

1 day ago $5.00
Sefer Torah for Tzivia Zielinski A"H
+ See more

How does TheChesedFund.com work?

TheChesedFund.com is a revolutionary and easy to use platform for any Orthodox Jewish cause to raise funds quickly. SImply follow these steps and your campaign will be well on it’s way to reaching tens of thousands of potential donors across the globe!

Step 1: Create a free account on TheChesedFund.com

Step 2: Start your campaign

Step 3: Accept donations

Does TheChesedFund.com take a commission on funds that are raised?

Nope! TheChesedFund does not collect commissions on donations unlike other crowdfunding sites. The platform is free to use and we do not charge a commission to any fundraiser.

The only fee that fundraisers pay are the credit card processing fees (If you know a way around this, please email us at Support@thechesedfund.com)

We rely on users like yourself to donate to The Chesed Fund so we can continue helping others in need.