כולנו ביחד

$35,073 of $36,000 raised

raised by 282 people in 7 months

בס"ד

לכבוד ידידינו היקרים שיחיו

עס איז מיר אויסגעקומען עוסק צו זיין אין א וויכטיגע "הכנסת כלה" צוועק, פאר א קרוב וואס האלט יעצט ממש געציילטע וואכן פאר'ן חתונה מאכן זיין עלעפ'טע קינד בליעה"ר, וואס איז שוין זיין יונגסטע קינד אין א מזל'דיגע שעה. דער איד איז א חשובער מענטש וואס איז כל ימיו געווען א נהנה מיגיע כפיו בנאמנות, אבער פארט האלט ער יעצט ביי א מצב אז ער קען נישט דעקן די אסטראנאמישע הוצאות החתונה, ואין בידו לפורטה אפילו שווה פרוטה.

דא רעדט מען נישט פון קיין ספענדערייען אדער פאר לוקסעריעזע אומוויכטיגע באדערפענישן, מ'רעדט דא פשוט פון די הוצאות פאר די מינימאלע געברויכן פאר א חתונה, צו קענען פירן דאס קינד אונטער די חופה מיט א א פרייליך הארץ און רואיגן געמיט.

אויב זאל מען אים חלילה יעצט לאזן פאלן קען עס חלילה שווער ווירקן אויף זיין געזונט, און מיט געלט קען מען אים זיכער ארויסהעלפן, ויפה שעה אחת קודם.

דעריבער ווענדן מיר זיך מיט א הייסע בקשה צו אונזערע ידידים און גוטע פריינט זיך אנצושליסן מיט א שיינעם סכום לטובת דעם וויכטיגן צוועק וואס דער שו"ע פסק'נט "ואין לנו צדקה חשובה וגדולה יותר מלחתן עניים" (שו"ע יו"ד רמט, טו).

אלזא טייערע ידידים רחמנים בני רחמנים, זייט אייך יעצט משתתף אין די זעלטענע מצות פון הכנסת כלה!

ווי באוואוסט זאגט דער תנא אלוקי רבי שמעון בר יוחאי א מורא'דיגע מימרא כל העוזר לישראל כאילו עוזר הקב"ה, איר האט יעצט א געלעגנהייט ארויסצוהעלפן דעם אייבירשטן!!

ובזכות פון די גרויסע מצוה זאלט איר געבענטשט ווערן בכל מילי דמיטב בגשמיות וברוחנית וכל טוב סלה!

תזכו למצוות שפע ברכה והצלחה

 

;
$35,073 of $36,000 raised

raised by 282 people in 7 months

Created by

YK
January 2019

Contact this campaign

TELL OTHERS To GIVE!

Donations

Alexandre Fuchs donated

6 months ago $50.00

Zevi Shtanger donated

6 months ago $100.00
in honor of Shimen Y Katz

Chaim Meisels donated

6 months ago $36.00
In honor of העסקן החשוב המופלג בתורה ומצוות הרב יואל בלומענפעלד ני"ו

Martin F donated

7 months ago $50.00
In honor of R’ yoel blumenfeld

ABRAHAM Grunhut donated

7 months ago $180.00
In honor of Lekuved Yossi Katz and Burech Guttman !

Mendel Rosenfeld donated

7 months ago $100.00
In honor of burech guttman

Anonymous donated

7 months ago $100.00
In honor of Yoel Blumenfeld and Guttman Family

Anonymous donated

7 months ago $100.00
In honor of Yoel Blumenfeld

L Fucs donated

7 months ago $180.00
in honor of R' Yakov Steiner

Lazer Epstein donated

7 months ago $50.00
In honor of R' Yoel Blumenfeld

משה אהרן יאקאבאוויטש donated

7 months ago $18.00
In honor of Yoel Blomenfeld

Yochanon Katz donated

7 months ago $36.00

Joel Reisman donated

7 months ago $18.00
In honor of R Yoel Blumenfeld

Chaim Gluck donated

7 months ago $5.00
In honor of ידידי היקר ר׳ יואל בלומענפעלד

Yehudah Spitzer donated

7 months ago $25.00
In honor of Yanky Katz

Chayim Levy donated

7 months ago $100.00
In honor of ואחיו הרשי שמעון יחזקאל

Yidel Kahana donated

7 months ago $180.00
in honor of chaim meir katz

Anonymous donated

7 months ago $200.00
In honor of ר' יואל עסקן נמרץ לכל דבר שבקדושה

Anonymous donated

7 months ago $101.00
In honor of ידידי עוז נדיב לב מקבל כל אדם בספי הרב יואל בלומנפעלד

Yoel G. donated

7 months ago $500.00
לכבוד ידידי היקר ר' יואל בלומענפעלד הי"ו

Josef Perlstein donated

7 months ago $100.00

Moshe Y. Eidlisz donated

7 months ago $50.00
In honor of יואל בלומענפעלד

Anonymous donated

7 months ago $100.00
In honor of ר יואל. ר' ישראל. ר׳ ברוך

A. Edelstein donated

7 months ago $360.00
In honor of Yakov K Steiner & R' chiam meir

Mendel Feldman donated

7 months ago $100.00
In honor of R' Shimon Y Katz and Yossi Katz

Yoel Katz donated

7 months ago $18.00
In honor of Yoel Katz

Anonymous donated

7 months ago $36.00
In honor of Yoel Blumenfeld

Anonymous donated

7 months ago $50.00
In honor of in honor of ידידי ר' יואל בלומענפעלד

Yoel Katz donated

7 months ago $50.00

Joseph Katz donated

7 months ago $50.00

Chaim Walter donated

7 months ago $50.00
In honor of רבי יואל בלומענפעלד שליטא

A A MILLER donated

7 months ago $250.00
IN HONOR OF CHIAM MEIR KATZ

Anonymous donated

7 months ago $101.00
In honor of ידיד כּל בּית ישׂרא״ל ר׳ יואל בּלומענפעלד שׁליט״א

Yoel Werczberger donated

7 months ago $20.00
In honor of ידידי ר יואל שליטא

Lipa Schwartz donated

7 months ago $180.00
In honor of יואל בלומענפעלד

Yitzchok Katz donated

7 months ago $36.00

Ted Schwartz donated

7 months ago $100.00
In memory of Yoel Blumenfeld

Mosha Shmiel donated

7 months ago $200.00
In honor of חיים מאיר און יעקב שטיינער

'יואל אלי donated

7 months ago $50.00
In honor of יואל בלומענפעלד

Benjamin F donated

7 months ago $360.00
לכבוד ר' חיים מאיר ור' יעקב שטינר

DAVID NUTOVICS donated

7 months ago $36.00
In honor of ר. יואל בלומנפלד

Jacob Weiss donated

7 months ago $100.00
In honor of simon yecheskal & yossi

Shia Mandel donated

7 months ago $48.00
In honor of יואל בלומענפעלד

Y D S donated

7 months ago $360.00
In honor of chima meir and Y. Steiner

Akiva Kohn donated

7 months ago $100.00
In honor of Israel Greenwald

Moshe Weinberger donated

7 months ago $18.00
In honor of Abe Guttman

Moshe Weinberger donated

7 months ago $18.00
In honor of R' Shimon Katz

Joel Goldstein donated

7 months ago $20.00
In honor of לכבוד ר׳ יואל בלומענפעלד

Khal Beis Aba donated

7 months ago $500.00
in honor of sruli greenwald

Shloima Goldstein donated

7 months ago $50.00
In honor of Yoely blumenfeld

Y K donated

7 months ago $1,000.00
In Honor of R' Yosef Katz

S D Edelstein donated

7 months ago $144.00
lkuved R' chiam meir & yankel steiner

S G donated

7 months ago $500.00
In Honor of R' Yoel Blumenfeld

M. Fruchter donated

7 months ago $300.00
in honor of yosef & shimon katz

א.י. פעלדמאן donated

7 months ago $101.00
לכבוד ר' ישראל גרינוואלד

Chaim Greenfeld donated

7 months ago $100.00
In honor of joel blumenfeld

Yisroal Engal donated

7 months ago $180.00
In honor off C. M. katz and yankel steiner

Martin Gancz donated

7 months ago $100.00

פ. ניימאן donated

7 months ago $300.00
לכבוד הרב חיים מאיר כ"ץ ני"ו

Cong. Yad Shoal donated

7 months ago $36.00

Baruch S. donated

7 months ago $1,000.00
in honor of c.m. katz & yankee steiner

S Frank donated

7 months ago $180.00
לכבוד ר' ישראל גרינוואלד

Baruch Dantziger donated

7 months ago $50.00
In honor of sruli greenwald

Yosef Mordechai Weiner donated

7 months ago $36.00
In honor of Yoel blumanfeld

Rutner M L donated

7 months ago $100.00
In honor of Israel greenwald

Dov Eckstein donated

7 months ago $200.00
In honor of לכבוד מיין ידיד ר׳ ברוך אין ר׳ יואל ב

Jacob Simonovits donated

7 months ago $100.00

Anonymous donated

7 months ago $250.00

Mosha Y Braun donated

7 months ago $180.00
In honor of sruli grunwald

Anonymous donated

7 months ago $100.00
In honor of R' Yoel Blumenfeld

A Y Khon donated

7 months ago $180.00
לכבוד ידידינו ר' ישראל גרינוואלד

Zevi Steinnetz donated

7 months ago $360.00
in honor off the Katz family

Yossi Goldberger donated

7 months ago $18.00
In honor of ר' יואל בלומענפעלד

Shmiel Gruber donated

7 months ago $250.00
In honor of abe guttman

Moshe Weiss donated

7 months ago $500.00
In honor of וואס וואלט איך געטוהן אן יענקיֽ

Yoel Moshe Biner donated

7 months ago $200.00
In honor of Abe guttman

Yitzchuk Adler donated

7 months ago $36.00
In honor of Abe guttman

ש מ נ donated

7 months ago $360.00
לכבוד ידידי שמעון יחזקאל

M G donated

7 months ago $500.00
לכבוד ש"ב יוסף אריה ושמעון יחזקאל

Shlomo Zeide donated

7 months ago $100.00
In honor of Shimon yecheskel katz

Zip Management Inc donated

7 months ago $120.00
In honor of יואל בלומינפעלד 'ידידי היקר ר

Anonymous donated

7 months ago $80.00
In honor of העסקן הנמרץ לכל קדשי בית ויזניץ ר' שמעון יחזקאל

Anonymous donated

7 months ago $100.00
In honor of חיים מאיר זאלסט קיינמאל נישט דארפן בעטן צוקומען

Anonymous donated

7 months ago $20.00
In honor of Yanky Katz

Shlome Greenfeld donated

7 months ago $18.00
In honor of רבי יואל בלומענפעלד

Anonymous donated

7 months ago $100.00

Jacob Schlesinger donated

7 months ago $212.00
In honor of Katz Family

הרב פרץ יפה MK donated

7 months ago $25.00
In honor of Yanky

Arnold Freund donated

7 months ago $36.00
In honor of ידידי היקר ר' יואל בלומנפעלד

Leiby S donated

7 months ago $1,000.00
in honor off the Katz family

Jacob Turnheim donated

7 months ago $100.00
In honor of yoel b. &ab guttman

Benzion Wachsman donated

7 months ago $10.00
In honor of Yanky

אברהם מייזעלס donated

7 months ago $20.00
In honor of burech guttman

יוסף יודא יאקאבאוויטש donated

7 months ago $20.00
In honor of ברוך גוטמאן

ארי' יודא פלאהר donated

7 months ago $20.00
In honor of burech guttman

YF donated

7 months ago $800.00
In honor of yanky katz

אפרים יואל זופניק donated

7 months ago $50.00
In honor of לכבוד ידידי מסור בלב ונפש לכל קדשי בית ישראל הרב יואל בלומענפעלד והרב בג

זלמן לייב פריעדמאן donated

7 months ago $20.00
In honor of burech guttman

Asher Berkowitz donated

7 months ago $250.00
In honor of Yossi & Shimon Y.

Meyer Eizikovits donated

7 months ago $36.00
In honor of יואל בלומענפעלד
+ See more

Free Fundraising for Jewish Causes
  • 0% Commission
  • Easy 3 Minute Set Up
  • 24/6 Customer Service
Start Your Campaign Now

Popular Campaigns

Latest Donations

Yoely Weinberger donated

14 min ago $100.00
We Just Want Her Home!
In honor of Duvid Goldhirsch

Anonymous donated

2 hours ago $36.00
WE NEED YOUR HELP! Help RNSP raise $50,000 so we can continue our vital work!
In honor of All Active RNSP

Nazila Ahdoot donated

9 hours ago $100.00
Chaya Ayala (Liel) bat Tali's help fund

Anonymous donated

11 hours ago $54.00
Dissociative Identity Disorder Therapy
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Yosef Hertz donated

12 hours ago $36.00
RAV ASHER WEISS’S BRACHA: Help Save a Devastated Family From Tragedy
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In memory of Aron tzvi ben Moshe aryeh

Anonymous donated

13 hours ago $50.00
Help save a young mother of two while she battles stage 4 cancer
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

14 hours ago $25.00
Help save a young mother of two while she battles stage 4 cancer
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

14 hours ago $36.00
Help save a young mother of two while she battles stage 4 cancer
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Shani Lehrer donated

14 hours ago $50.00
Help save a young mother of two while she battles stage 4 cancer
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Yocheved Ziegler donated

14 hours ago $50.00
Help save a young mother of two while she battles stage 4 cancer
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In memory of Yehoshua mordechai ben yisroel yitzchak

Rifky Pavel donated

14 hours ago $100.00
Help save a young mother of two while she battles stage 4 cancer
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Yedidya Greenbaum donated

14 hours ago $100.00
YOUNG LAKEWOOD MOTHER WITH CANCER

Esti Posen donated

15 hours ago $100.00
WORDWATCH 5780
In honor of Esti Posen, Gateshead

N. Vinshtuk donated

15 hours ago $1,220.00
A FAMILY CRIES FOR HELP!!

Anonymous donated

16 hours ago $36.00
Help save a young mother of two while she battles stage 4 cancer
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

אברהם גולדשטיין donated

16 hours ago ₪36.00
HACHNOSAS KALLAH - PIKUACH NEFESH
In honor of מרן ראש הישיבה שליט"א

Anonymous donated

17 hours ago ₪200.00
Helping the Tapuchi family move forward from this horrible tragedy

Esther Y Melber donated

17 hours ago $100.00
10 KIDS NEED YOUR HELP IN ERETZ YISROEL
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Bill McCaulley donated

17 hours ago $72.00
Help Needy Families Make Yom Tov
In honor of Philadelphia Eagles-Go Birds!!!

Yosef donated

17 hours ago $50.00
RABBI SHIMON COHEN MEMORIAL LIBRARY

Anonymous donated

17 hours ago $1,000.00
A girl in shiduchim needs clothing

Mirit Eyal-Cohen donated

18 hours ago $18.00
URGENT - 50,000 CHILDREN THROUGHOUT ISRAEL AT RISK OF NOT HAVING FOOD TO EAT!!!
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of May Tamir ben Ester be blessed with healthy righteous daughters and be able to fulfil the Mitzvah "“pru urvu umil'u et ha'aretz” (9:1)

Anonymous donated

21 hours ago $5.00
Shlomo Yizchuk's life a stage 4 cancer patient in danger !!!
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Ronit donated

21 hours ago $36.00
Help a widow

David Rothstein donated

21 hours ago $10.00
Help a mother of 6
In honor of Jay

Bracha Gluck donated

22 hours ago $36.00
Help Needy Families Make Yom Tov

Shaya Walter donated

22 hours ago $200.00
We Just Want Her Home!

Anonymous donated

22 hours ago $5.00
BILLER FAMILY SURVIVAL FUND: Please Help a Widow & 8 Kids Whose Lives Were Turned Upside Down
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

22 hours ago $5.00
Guberman Family Emergency Fund: We just lost my wife. Please help our three devastated kids
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

22 hours ago $54.00
Help a widow

Anonymous donated

22 hours ago $100.00
Please Help a Single elderly mom and her son have another chance!

Perela Schilit donated

1 day ago $360.00
YOUNG LAKEWOOD MOTHER WITH CANCER

Yhoshia Hersh Friedman Ben Moshe donated

1 day ago $150.00
A FAMILY CRIES FOR HELP!!

Anonymous donated

1 day ago £72.00
The LIVING ORPHANS survival fund
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of ר׳ שעיה בן ר׳ משה

Tzipora Frager donated

1 day ago $18.00
Help a widow

Melissa Tepper donated

1 day ago $54.00
Guberman Family Emergency Fund: We just lost my wife. Please help our three devastated kids
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of Eliezer ben Leah Blimah

Israel Rosenbaum donated

1 day ago $18.00
Help a mother of 6
In honor of JB

Sarah Newmark donated

1 day ago $10.00
I'm A Widow Left Behind With 14 Kids ... Please Help
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Shlomo Kohn donated

1 day ago $200.00
Jackson Eruv Construction
In honor of Frenchy

Anonymous donated

1 day ago $250.00
10 KIDS NEED YOUR HELP IN ERETZ YISROEL
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Anonymous donated

1 day ago $100.00
Help save a young mother of two while she battles stage 4 cancer
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Elana Ephraim donated

1 day ago $25.00
Support Ezras Cholim of Phoenix - Annual Appeal
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
In honor of A refua shelayma for Rina Leyat bat Yehezkella, Zelda bat Bella Tsarna, and Channa Genendle bat Nechama Tsarna

Anonymous donated

1 day ago $105.00
Sefer Torah - לע"נ ר' יעקב ב"ר דוד לייב ע"ה
In memory of My beloved father ג'ו יעקב בן ר' דוד לייב

Anonymous donated

1 day ago $18.00
The LIVING ORPHANS survival fund
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

Aron Silber donated

1 day ago $1,000.00
Save our Kollel in Bet Shemesh
In honor of להחזיק ת"ח בארץ ישראל

Anonymous donated

1 day ago $10.00
The LIVING ORPHANS survival fund
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.

A Giteh Breeder donated

1 day ago $1,000.00
We Just Want Her Home!

Anonymous donated

1 day ago $100.00
Chaya Ayala (Liel) bat Tali's help fund

Nochum Freund donated

1 day ago $250.00
Jackson Eruv Construction

ML donated

1 day ago $3.00
The LIVING ORPHANS survival fund
Campaigns bearing the verified badge have submitted documents testifying legitimacy of their cause. The Chesed Fund has vetted these documents as authentic.
+ See more

How does TheChesedFund.com work?

TheChesedFund.com is a revolutionary and easy to use platform for any Orthodox Jewish cause to raise funds quickly. SImply follow these steps and your campaign will be well on it’s way to reaching tens of thousands of potential donors across the globe!

Step 1: Create a free account on TheChesedFund.com

Step 2: Start your campaign

Step 3: Accept donations

Does TheChesedFund.com take a commission on funds that are raised?

Nope! TheChesedFund does not collect commissions on donations unlike other crowdfunding sites. The platform is free to use and we do not charge a commission to any fundraiser.

The only fee that fundraisers pay are the credit card processing fees (If you know a way around this, please email us at Support@thechesedfund.com)

We rely on users like yourself to donate to The Chesed Fund so we can continue helping others in need.